Seyit Süleyman


Seyit Süleyman hayatı hakkında bilgiye sahip değiliz. Bu konuda bilgi sunmak isteyen canlar "iletişim" bölümünden mesaj atabilir veya alimcvk@hotmail.com adresine e-posta gönderebilirler. Aşk ile...

DEYİŞLERİ
1
Sefa geldin dost bağının bülbülü 
Merhaba sevdiğim hâne sizindir
Himmet et, açılsın ednanın dili
Merhaba sevdiğim hâne sizindir.

Şeriatta şu senindir,bu benim
Tarikatta ne senin var, ne benim 
Ermişsin hakikate yoktur gümanım 
Merhaba sevdiğim hâne sizindir.

Okuyup târikim görenim gelmiş 
Şu garip halimden soranım gelmiş 
Dört kitaptan dersim verenim gelmiş 
Merhaba sevdiğim hâne sizindir.

İçip de katreden kananım gelmiş 
Güferin meydana dökenim gelmiş 
Perdesiz cihanı görenim gelmiş
Merhaba sevdiğim hâne sizindir.

Seyit Süleyman'ım yel nerden attı 
Halis ustaz imiş, gevherin sattı 
Gökte ararken yerde elimden tuttu
Merhaba sevdiğim hâne sizindir.

2

Muhabbet argında seli olanın 
Daim çağlar, akar Ali Hü deyi 
Evlad-ı Resül'den eli olanın 
Kokar burcu burcu gülü Hü deyü

İhlâs ile binasını kuranlar 
Nefsini öldürüp dâra duranlar 
Nesl-i Muhammed'e ikrar verenler 
Daima dür döker dili Hû deyü

Ahidin, vahidin, bir tendir âlem 
Kâğıtsız yazarız, sırdandır kalem 
Bir Pîr e bağlıdır hep cümle âlem 
Budur erenlerin yolu Hû deyü

Hünkâr Hacı Bektaş ol bedr-i mâhım 
Yetiş, bunda koyma gül yüzlü Şahım 
Beş vakit salâtım, hem kıblegâhım 
Cihan "Saddak" dedi beli Hû deyü

Seyit Süleyman'ım zikrim hayıra 
Yüzüm süre süre geldim bu Pîr'e 
Sînem bölük bölük oldu bin pâre 
İllâ bin bir ismin biri Hü deyü
3
Ne nimettir dost cemalin görmesi
Açılsın muhabbet gülleri bugün 
Hastalara şifa, dertlere derman 
Melhem çalar dostun elleri bugün.

Vechinde okunur yüz ondört gûbra 
Cihan taaccüpte, arifler ibda 
Ne takatim kaldı kararda sabra
Kan ağlar didemin selleri bugün

Cennet-i âlâdan huri mi geldin 
Şu iki cihanın nuru mu geldin 
Onik'imamların biri mi geldin
Şad eyledin bizim elleri bugün.

Nideyim, bahçe mamur barım yok 
Bir halden bilen sadık yârim yok
Sermayeden zarar, hiç bir kârım yok 
Danışalım müşkül halleri bugün.

SÜLEYMAN cemali cemalde bulduk 
Sabrettik, ameli kemalde bulduk 
Hakikat bahrine yenile daldık 
Bülbül olmuş dostun dilleri bugün.

4
Seher vakti bir figana dûş geldim
Zar eder sevdiğim bülbüle karşı 
Güller kemal'ermiş sahra bezminde 
Menekşe boynun eğmiş nergize karşı.

Nergızin boyası âşık terinden 
Yanık durur, ayrı düşmüş yârinden
Cemi çiçek Ehlibeytin nurundan 
Celbeder güzeller dil dik karşı.

Ehlibeyt Hak kelamın harç eder 
Arif olan bu kelamı dere eder 
Beyhudeler âmâ gelmiş, kör gider 
Nâdî okur güzeller dil dile karşı 

Muhabbet halinde gördük bu yolu 
Kırklar Meydanında süzdük en gürü 
Erenler meyinden içtik bir dulu
Aşk -t cevlan eder dostuna karşı.

SÜLEYMAN'a bu aşk verildi Hak'tan
Hak hâil değildir pâk olan paktan
Emrine mukim ol, sakın nahaktan
Cem olmuş erenler yol yola karşı

5
Seyrimde ararken çiğnimde buldum
Ne keremdir dostu ziyaret kılmak
Tecella,tevella,niyazbend oldum
Ne keremdir dostu ziyaret kılmak

Kur’an’a yakışır gerçeğin sözü
Zülfün kement etmiş, mahitap yüzü 
Yusuf-Zeliha gibi ulaştır bizi
Ne keremdir dostu ziyaret kılmak

Mısır ellerinde Yusuf-u Kenan
Hiç mahrum olur mu inanıp kanan 
Beytullah üstünde balkıyıp duran 
Ne keremdir dostu ziyaret kılmak

Beytullah'da Fahr-ı Âlem nuruna
Rengi al-kırmızı taçlar vuruna 
Yolumuz uğradı hûplar pirine
Ne keremdir dostu  ziyaret kılmak

SÜLEYMAN'ım Pir’e eyle niyazı
O bize gösterir sünneti, farzı
Gözümün hasreti, gönlümün arzı
Ne keremdir dostu ziyaret kılmak

6
Benim arzumanım sensin ezelden
Ervahı ezelden Pir sefa geldin
Gönül ayrılır mı böyle güzelden
Onik’imam nesli er sefa geldin

Makamında gördüm Kaf ile kühü
Üçüncü elekte yedinci safı
Gerçeklerde vardır noksanın affı
Küfrümüz imana say sefa geldin

İlm-i Cavidanı okuyan sensin
Hakikat matahın dokuyan sensin
Bülbül olup gülde şakıyan sensin
Ednaya hırka şal sefa geldin

Cahiller katline  yazma fermanı
Gerçeklerde vardır derdin dermanı
Yine katerlendi  aşkın kervanı
Matahın tazesin var sefa geldin

Evvel farzdır bir ustaza varması
Şu fani dünyada ebsem olması
Der SÜLEYMAN'ım pir’e secde kılması
Ervahı ezelden nur sefa geldin

7
Dost gelip hâneye mihman olunca 
Duman başımızdan kalkmaz da neyler 
Bir can kuduretten ilmin alnca
Gevherin meydana dökmez de neyler?

Kuduretten dersin alır okursa 
Bülbül olup gül dalında şakırsa 
Yetmiş üçün gürühuna çıkarsa 
Gevherin meydana dökmez de neyler?

Üç sünnetten yedi farza erince 
Dört kapıdan kırk makama girince
Doksan bin kelama hâfız olunca 
Kaynayıp kaynayıp coşmaz da neyler?

Şimdi insan Hakk'ı görse bağlanmaz 
İblis igat etmiş, iman eylenmez
İlm-i ledün her yerlerde söylenmez 
Îman kanat vurup uçmaz da neyler?

SEYİT SÜLEYMAN'ım aradığım burası 
Sızıladı şu sînemin yarası 
"Ved'Duhâ, vel'Leyl'i, Amme" sûresi 
Dostun tarîkına konmaz da neyler?


8
Güvenme fâniye, hem mâsivâya[5]
Sonu yok, dünyayı terk eden bir gün 
Evlat, devlet benim diye gam yeme 
Malını yâd ele kor giden bir gün.

Niceleri menim diye boyladı 
Ârif olan lâl-i gevher topladı 
Hükmü, Taht-ı Sü!eyman'ı neyledi 
Gemiyi ummana gark eden bir gün.

Ârifler özünü her dem sitemler 
Gelin bu sözümü dinlen âdemler 
Vefasız dünyaya yaptığın damlar
Tâcı, tahtı, köşkü kor giden bir gün,

Seyrede gör karanlığın yolunu 
Vefasız dünyanın vardır ölümü 
Burada aça gör cennet yolunu 
Yalıncak dalkılıç harp eden bir gün.

Eriş bir gerçeğe özünü bağla 
Zübdeyle sözünü, doğruyu söyle 
SÜLEYMAN yüzünü sen turab eyle 
Bir yâr bul, ağyarı kor giden bir gün.

9
Sıtkiyle bir duvazimam söylesen 
Bilir misin ne kadardır sevabı 
On iki bin altın sadaka versen 
Onun ile beraberdir sevabı.

Şah Ali Haydar'ın eteğin tutsan 
Hasan, Hüseyin'den Zeynel'e yetsen 
On iki bin açığa libas girdirsen 
Onun ile beraberdir sevabı.

Bâkır'a, Câfer'e nişan kondursan 
Caht eyleyip hemen iyi dedirsen 
On iki bin aça taam yedirsen 
Onun ile beraberdir sevabı.

Musâ-i Kâzım'la deryada yüzsen 
Hulki Rızâ ile kelâm söylesen 
On iki bin köle âzat eylesen 
Onun ile beraberdir sevabı.

Takî, Nakî uykusundan uyansa 
Gerçek erler özün hardan ayırsa 
On iki bin koyun kurban eylese 
Onun ile beraberdir sevabı.

Al'askerî gam yüküne dayansa 
Mehdî doğup, gerçek erler uyansa 
On iki bin şehit kana boyansa 
Onun ile beraberdir sevabı.

SEYİT SÜLEYMAN'ım dîvanda dursa 
Arşta yazılıdır, bakanlar görse 
On iki bin hacı ile yüz sürse 
Onun ile beraberdir sevabıBu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ali 29.11.2015, 23:53:
Dedemin ruhu şad olsun...Deyişlerini elimden geldiğince okumaya devam...

Yorumu gönderen: hüseyin bekgeldi11.06.2015, 12:21:
vesile olupda burda yayınlayanlardan Allah razı olsun dilleri bülbül kalpleri gühver olsun